Domů  Registrace

Pravidla pro vyřizování stížnosti | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Pravidla pro vyřizování stížnosti

Kdokoli má právo podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování Rehabilitační asistence.

 • Stížnost může být podána písemně nebo ústně i telefonicky, s podpisem či anonymně. Uvede-li stěžovatel přání zachovat mlčenlivost o své totožnosti před dalšími osobami, bude mu vyhověno.
 • Osobou pověřenou pro přijímání stížností je pracovník Rehabilitační asistence, nebo vedoucí Střediska VÝZVA, který rovněž zodpovídá za vyřízení stížnosti.
 • Každá stížnost bude řádně prošetřena komisí ve složení:
  • vedoucím STŘEDISKA VÝZVA
  • pracovníkem Rehabilitační asistence
  • v případě potřeby může být přizván také právník, nebo psycholog
 • Stěžovatel obdrží vyrozumění o vyřízení stížnosti písemně nebo ústně do 30 kalendářních dnů. Se stěžovatelem se dohodneme, jakou formou mu bude výsledek řízení sdělen.
 • Stěžovatel má možnost nechat se při vyřizování stížnosti zastupovat nezávislým zástupcem dle svého výběru a to jak fyzickou, tak právnickou osobou (např. příbuzným, přítelem, občanskou poradnou apod.)
 • V případě, že má stěžovatel omezení komunikační schopnosti (např. je neslyšící, cizí národnosti apod.), je organizace povinna přizvat k vyřizování stížnosti nezávislého tlumočníka.
 • V případě podání stížnosti na vedoucí pracovníky projektu je zodpovědnou osobou pro přijetí a vyřízení stížnosti předseda Centra pro rodinu a sociální péči z. s. v Ostravě pan Jan Zajíček.
 • Stěžovatel má právo se odvolat proti vyřízení stížnosti. Odvolání musí být adresováno předsedovi Centra pro rodinu a sociální péči z. s., Kostelní náměstí 1, v Ostravě panu Janu Zajíčkovi.
 • V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se stěžovatel může dále obrátit na kterýkoliv nezávislý orgán např. na některou z občanských poraden. Asociace občanských poraden, Tachovské nám. 3, 130 00 Praha 3, tel. 222 780 599.

Pravidla pro vyřizování stížností jsou k dispozici k nahlédnutí každému zájemci  v metodice aktivity Rehabilitační asistence, která je uložena ve Středisku VÝZVA na ulici Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice. S těmito pravidly jsou seznámeni i noví zaměstnanci.

Připomínky k poskytování aktivity může každý klient aktivity sdělit osobně či písemně, a to přímo na akcích pořádaných aktivitou formou formuláře zpětné vazby. Toto lze provést také elektronickou formou, písemnou nebo ústním sdělením.

Kontakty

Rostislav Macošek

Jan Zajíček

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku