Domů  Registrace

Co při práci respektujeme | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Co při práci respektujeme

Poslání

 • Posláním služby OASA je poskytovat osobní asistenci dětem a mladým lidem do 30 let se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a pomáhat jim žít běžným způsobem života jejich vrstevníků.

Cíle

 • Cíle služby OASA jsou:
  • podporovat uživatele služby v samostatnosti, soběstačnosti a rozvíjení sebeobslužných činností
  • napomáhat k rozvoji jeho schopností a dovedností
  • podporovat rozšiřování jeho životních možností a využití volného času
  • přispívat k rozvoji komunikačních schopností

Zásady

 • Základní zásadou poskytované služby je zachovávání lidské důstojnosti a lidských práv uživatele.
  Osobní asistence je poskytována na základě partnerského vztahu mezi uživatelem a asistentem. Jejím cílem není vytvářet závislost, ale zlepšit kvalitu uživatelova života. Důležitou podmínkou je úcta k důstojnosti člověka a k jeho životnímu stylu.
 • Uplatňujeme individuální přístup ke každému uživateli.
  S každým uživatelem služby se setkává vedoucí služby a/nebo jeho zástupce osobně již od fáze žadatele o službu v prostředí, kde bude služba probíhat (nejčastěji v domácnostech) a snaží se poznat jeho životní styl a potřeby. Služba osobní asistence není profilována podle toho, co její uživatel nemůže, čeho není schopen, v čem je odlišný, ale naopak se rozvíjí to, čeho je nebo může být s pomocí osobního asistenta schopen a co mu bude příjemné a prospěšné.
 • Podporujeme uživatele ve zvyšování samostatnosti s ohledem na jeho přání, možnosti a schopnosti.
  Osobní asistenti jsou vedeni k tomu, aby za uživatele služby nikdy nedělali činnosti a rozhodnutí, které zvládnou uživatelé sami a jen je podporují ve zvyšování samostatnosti a soběstačnosti.
 • Respektujeme a naplňujeme osobní cíle uživatele
  Uživatelé služby si při jednáních s vedoucím služby nebo jeho zástupcem určují, jaké jejich osobní cíle má služba naplňovat. Reálné osobní cíle jsou vždy vedoucím, jeho zástupcem i osobním asistentem respektovány, není motivován je měnit a je mu na jejich základě služba poskytována.
 • Dbáme na celoroční průběžné vzdělávání, osobní a profesní růst našich pracovníků formou pravidelných supervizí, pohovorů, školících akcí a metodického vedení. Osobní asistenti jsou dále proškolovaní na každoměsíčních školeních v rámci pracovních setkání asistentů (PSA). Výběr témat na tato školení se řídí aktuálními potřebami osobních asistentů i uživatelů a/nebo jejich zákonných zástupců. Dle potřeby jsou zaměstnanci vysílání na školení a kurzy, kde si zvyšují kvalifikaci. Jednou za tři měsíce procházejí osobní asistenti, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu, individuální supervizí a pohovorem s vedoucím služby OASA a jednou ročně rozvojovým rozhovorem s vedoucím služby OASA. Osobní asistenti, kteří pracují na DPP nebo DPČ mohou kdykoli oslovit zástupce vedoucího s potřebou pohovoru nebo supervize.

  Také vedoucí i jeho zástupci procházejí pravidelným proškolováním v rámci PSA a podle potřeby jsou vysíláni na školení pořádanými jinými subjekty. Co tři měsíce mají individuální supervizi a týmovou supervizi celého týmu Projektu VÝZVA. Svou potřebu vzdělávání plánují v rámci rozvojových rozhovorů.

  Dodržujeme zásady shrnuté v:
  1. Etickém kodexu pracovníků služby OASA
  2. Pravidlech jednání osobního asistenta
  3. Metodickém pokynu služby OASA: Používání opatření omezující pohyb osob
 • Dodržování těchto základních zásad se prolíná celou metodikou služby OASA
 • Osobní asistenti se při své práci zároveň řídí obecně zpracovanými metodikami k jednotlivým druhům zdravotního postižení (příloha č. 3) a zejména individuálními metodikami pracovních postupů u jednotlivých činností, které mají zpracovány pro každého uživatele. Individuální metodiky zpracovávají osobní asistenti dle pokynů uživatelů a/nebo jejich zákonných zástupců v rámci zaučení a doplňují je při každé nové činnosti, u které uživateli asistují. Originály individuálních metodik mají osobní asistenti u sebe a kopie jsou uloženy v dokumentaci uživatele a slouží k zaučení asistenta, který půjde ke konkrétnímu uživateli poprvé (např. při zastupování při nemocenské, dovolené apod.).
 • Pracovníci služby OASA mají povinnost se při své práci řídit „Pracovním řádem služby OASA“.

Více informací

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku