Domů  Registrace

Etický kodex | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Etický kodex

Pracovníci služby OASA dodržují práva uživatelů a snaží se vytvářet podmínky, v nichž mohou uživatelé svá práva naplňovat.

 • Pracovníci respektují soukromí uživatele.
 • Pracovníci plně respektují osobní svobodu uživatele.
 • Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí ohledně osobních údajů o uživateli. Pracovníci dále zachovávají mlčenlivost o důvěrných informacích, se kterými se při své práci setkávají (např. zdravotní stav uživatele, rodinné vztahy, chod jeho rodiny a celé domácnosti apod.).
 • Pracovníci se nesnaží ovlivňovat způsob života uživatele.
 • Pracovníci se chovají k uživatelům jako k rovnocenným partnerům, tj. přiměřeně jejich věku, se stejným respektem jako k ostatním lidem.
 • Pracovníci se vyhýbají tzv. stigmatizování uživatelů – hovoří-li o uživateli, hovoří o člověku, nikoli o diagnóze.
 • Pracovníci vytvářejí s uživateli rovnocenný vztah – vyhýbají se vyjadřování soucitu a představám závislosti uživatelů na nich či na společnosti.
 • Pracovníci se snaží přispět k začlenění uživatelů do společnosti, snaží se o přijetí uživatelů jejich okolím a to tak, že nepotlačují osobnost uživatelů, hovoří o nich a chovají se k nim slušně a s respektem.

Pracovníci služby OASA respektují názory a volbu uživatelů služby.

 • Uživatelé mají zachovánu svobodnou volbu ohledně řešení své sociální situace. Mají možnost kdykoliv službu ukončit a kdykoliv o ni opět zažádat, přičemž nebudou mezi ostatními žadateli nijak znevýhodněni.
 • Pracovníci se snaží poskytovat uživateli prostor k rozvoji osobnosti, aniž by jej vědomě ovlivňovali vlastním filozofickým, náboženským či jiným názorovým přesvědčením a aniž by se je pro tyto své názory snažili získat. Pracovníci v tomto ohledu plně respektují přání a přesvědčení uživatele, resp. jeho zákonných zástupců.
 • Pracovníci se vyhýbají jakékoliv manipulaci uživatelů, nevnucují jim své názory, byť jsou přesvědčeni o jejich objektivní správnosti. Pracovníci mají možnost uživatele pouze informovat o svých názorech, nabídnout možnost diskuse či odborného poradenství (předat kontakty).
 • Osobní asistenti podporují uživatele, aby dělali sami rozhodnutí, která dělávají lidé jejich věku v běžných situacích (např. výběr hračky, plánování volného času, výběr jídla apod.) Pracovníci zároveň podporují uživatele v budování a zvyšování sebevědomí a sebehodnocení na základě vlastního rozhodnutí uživatele. Staví na jeho schopnostech a silných stránkách.

Pracovníci služby OASA se snaží, aby jejich podpora byla u každého uživatele zcela individuální – šitá na míru potřebám uživatele.

 • Služba se pružně přizpůsobuje aktuálním potřebám uživatele. Uživatelé mají možnost kdykoliv zažádat o změnu náplně poskytované služby (změna individuálního plánu, změna osobních cílů, změna smlouvy).
 • Služba poskytuje pouze přiměřenou podporu, tj. pomoc, která přispívá k rozvoji nezávislosti a samostatnosti uživatele všude tam, kde je to jen možné. Pomoc a podporu poskytují osobní asistenti jen v případě souhlasu uživatele.
 • Služba neposkytuje tzv. péči, tj. nadměrnou podporu, která vytváří zbytečnou závislost uživatelů na sociální službě. Osobní asistenti provádějí s uživatelem jen ty úkony, které by dělal sám, kdyby neměl zdravotní postižení, nikoli ty, které dělat může, ale nechce se mu.

Pracovníci služby OASA vždy pohlížejí na situaci uživatele ve všech souvislostech.

 • Pracovníci respektují životní situaci uživatele a jeho reálné možnosti spolupráce.
 • Je-li to potřebné, pracovníci ochotně spolupracují s dalšími organizacemi, institucemi, školou, širší rodinou apod.

Pracovníci služby OASA nesmí:

 • Na pracovišti a/nebo v průběhu služby požívat alkohol, nikotin či jiné omamné látky.
 • Používat tělesné tresty či psychické násilí na uživateli.

Pracovníci služby OASA musí především:

 • Jednat vstřícně a komunikativně v zájmu uživatele.
 • Vytvářet postupy, které umožní intimitu i při úkonech pomoci.
 • Rozeznávat hranici mezi osobním a profesním životem.
 • Být si vědomi svých odborných a profesních omezení.
 • Být dochvilní, dodržovat smluvenou dobu příchodu. Pokud se z vážných důvodů nemohou dostavit, uvědomí neprodleně uživatele resp. jeho zákonné zástupce a zaměstnavatele.
 • Podat neprodleně zprávu zaměstnavateli, jestliže v jejich životě nastanou nové závažné skutečnosti, které by mohly ovlivnit průběh poskytování služby.
 • Dodržovat všechny vnitřní předpisy organizace.

Více informací

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku