Domů  Registrace

Zásady profesionálního chování osobního asistenta | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Zásady profesionálního chování osobního asistenta

  • Asistent je povinen vyplňovat výkazy o provedené práci zcela pravdivě.
  • Asistent nesmí za uživatele či jejich zákonné zástupce vykonávat povinnosti, které mají směrem k zaměstnavateli – podepisovat za ně výkazy, porady apod.
  • Pokud má asistent zásadní problém při vykonávání práce, informuje o něm vedoucí služby.
  • Asistent je vždy loajální nejen k zaměstnavateli, ale také k rodině, ve které vykonává službu osobní asistence. Dbá na to, aby neočernil jejich jméno. Případný nesouhlas může asistent vyjádřit v rámci osobních pohovorů s vedoucím a supervizí.
  • Pokud asistent získá podezření, že je uživatel služby ve škole nebo v rodině šikanován, týrán či zneužíván, je povinen tuto skutečnost oznámit vedoucímu služby, který podnikne další kroky.
  • Asistent stojí mimo rodinný systém uživatele, tzn., nezasahuje rodině do jejich životního stylu, rodičům do výchovy dětí, nezapojuje se do řešení konfliktů mezi jednotlivými členy rodiny apod.
  • Asistent jedná s uživateli služby a jejich rodinnými příslušníky vždy slušně a s respektem.
  • Asistent hovoří na veřejnosti o uživateli jako o plnoprávné osobnosti tj. hovoří o člověku nikoli o diagnóze, nehovoří o jeho nedostatcích, ale o přednostech, zásadně nepoužívá stigmatizující termíny typu „ ležák, mentál, autista, down“ apod.
  • Asistent je vázán mlčenlivostí – dbá na ochranu osobního života a osobních údajů uživatele služby a jeho rodiny.

Práci asistenta organizuje a řídí uživatel a/nebo jeho zákonný zástupce. Rozhodnutí uživatele a/nebo jeho zákonného zástupce je třeba respektovat, i v případě, že je v rozporu s názorem asistenta.

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku