Domů  Registrace

Etický kodex | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Etický kodex

Pracovníci, rehabilitační asistenti a garanti (dále již pouze „pracovníci) aktivity Rehabilitační asistence respektují práva, názory a svobodnou volbu klientů

 1. Pracovníci respektují soukromí, osobní svobodu i intimitu klienta aktivity a jeho rodiny
 2. Pracovníci neovlivňují klienta cíleně vlastním filozofickým, náboženským či jiným názorovým přesvědčením a nehodnotí jejich životní postoje, názory, životní styl.
 3. Pracovník stojí mimo rodinný systém, tzn., nezasahuje rodině do životního stylu a do výchovy dětí, nezapojuje se do řešení konfliktů mezi jednotlivými členy rodiny.
 4. Pracovník má zachovat neutralitu a nevměšovat se do rodinných záležitostí, avšak musí dodržet zákonnou oznamovací povinnost, např.: je svědkem zneužívání, týraní, ad.
 5. Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí ohledně osobních a citlivých údajů o klientovi aktivity (např. jeho postižení, rodinné vztahy, chod jeho rodiny a celé domácnosti apod.).

 

Pracovníci aktivity dodržují profesionální přístup ke klientovi

 1. Pracovníci se chovají ke klientům jako k rovnocenným partnerům, tj. přiměřeně jejich věku. Klientům automaticky netykají, postupují dle běžných společenských pravidel.
 2. Pracovníci přiměřeně věku klienta a s tím související schopností rozhodovat kladou důraz na jejich vlastní názor a potřeby (nejde jen o názor a potřeby pečující osoby). Vyhýbají se vyjadřování soucitu, nepodporují závislost klientů na nich či na společnosti.
 3. Pracovníci respektují svobodnou volbu ohledně řešení sociální situace daného klienta.
 4. Pracovníci se vyhýbají stigmatizování klientů – hovoří-li o klientovi, hovoří o člověku nikoli o diagnóze (např. osoba s autismem) a zásadně nepoužívají termíny typu „ležák, mentál, autista, down“ apod.
 5. Pracovníci podporují schopnosti a silné stránky klienta. Podporují ho v úkonech, které by klient dělal sám, kdyby neměl zdravotní postižení, nikoli ty, které dělat může, ale nechce se mu.

 

Pracovníci aktivity dodržují pravidla etického chování ve vztahu k zaměstnavateli

 1. Je-li to potřebné, pracovníci spolupracují s dalšími organizacemi, institucemi, školou, širší rodinou apod.
 2. Jednají vstřícně a komunikativně.
 3. Rozeznávají hranici mezi osobním a profesním životem.
 4. Jsou si vědomi svých profesních omezení a dbají na zvyšování své odbornosti.
 5. Pracovník je loajální k poslání organizace. K prezentaci organizace přistupuje zodpovědně.

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku