Domů  Registrace

Etický kodex | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Etický kodex

Pracovníci odlehčovací služby RESPIT respektují práva, názory a svobodnou volbu uživatelů služby.

 • Pracovníci respektují soukromí, osobní svobodu i intimitu uživatele služby a jeho rodiny a neovlivňují je cíleně vlastním filozofickým, náboženským či jiným názorovým přesvědčením.
 • Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí ohledně osobních a citlivých údajů o uživateli služby (např. jeho postižení, rodinné vztahy, chod jeho rodiny a celé domácnosti apod.).
 • Pracovník zohledňuje aktuální potřeby uživatele v rámci dohodnutých cílů spolupráce.
 • Pracovník stojí mimo rodinný systém tzn., nezasahuje rodině do životního stylu a do výchovy dětí, nezapojuje se do řešení konfliktů mezi jednotlivými členy rodiny apod.

Pracovníci odlehčovací služby dodržují profesionální přístup k uživateli služby.

 • Pracovníci se chovají k uživatelům jako k rovnocenným partnerům, tj. přiměřeně jejich věku a s tím související schopností rozhodovat. Vyhýbají se vyjadřování soucitu, nepodporují závislost uživatelů na nich či na společnosti.
 • Pracovníci se snaží přispět k začlenění uživatelů do společnosti a podporují je k vědomí vlastní odpovědnosti.
 • Pracovníci se vyhýbají stigmatizování uživatelů – hovoří-li o uživateli, hovoří o člověku nikoli o diagnóze (např. osoba s autismem) a zásadně nepoužívají termíny typu „ležák, mentál, autista, down“ apod.
 • Pracovníci respektují svobodnou volbu ohledně řešení sociální situace daného uživatele služby.
 • Pracovníci podporují schopnosti a silné stránky uživatele. Podporují ho v úkonech, které by uživatel dělal sám, kdyby neměl zdravotní postižení, nikoli ty, které dělat může, ale nechce se mu.

Pracovníci odlehčovací služby dodržují pravidla etického chování ve vztahu k zaměstnavateli.

 • Je- li to potřebné, pracovníci spolupracují s dalšími organizacemi, institucemi, školou, širší rodinou apod.
 • Jednají vstřícně a komunikativně.
 • Rozeznávají hranici mezi osobním a profesním životem.
 • Jsou si vědomi svých profesních omezení a dbají na zvyšování své odbornosti.
 • Pracovník je loajální k poslání organizace. K prezentaci organizace přistupuje zodpovědně.

Více informací

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku