Domů  Registrace

Etický kodex | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Etický kodex

Etický kodex pracovníků služby RODINNÝ PRŮVODCE

DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD

Pracovníci dbají na dodržování lidských práv u skupin a jednotlivců tak, jak jsou vyjádřeny v dokumentech relevantních pro praxi sociálního pracovníka, a to především ve Všeobecné deklaraci lidských práv, Chartě lidských práv Spojených národů a v Úmluvě o právech dítěte a dalších mezinárodních deklaracích a úmluvách. Dále se řídí Ústavou, Listinou základních práv a svobod a dalšími zákony tohoto státu, které se od těchto dokumentů odvíjejí.

VŽDY SE PŘEDSTAVOVAT CELÝM SVÝM JMÉNEM

Při prvním kontaktu se zájemcem o službu pracovník vždy uvede své jméno, při osobním kontaktu předá vizitku, leták nebo informace o službě.

MOŽNOST ANONYMITY

Službu RODINNÝ PRŮVODCE je možno využít i anonymně, ať telefonicky či osobně. Uživatel služby není povinen sdělovat žádné osobní údaje, je s tímto svým právem seznámen.

ZACHÁZENÍ S OSOBNÍMI DATY

Pokud zájemce o službu/uživatel sdělí jakékoli osobní údaje, je mu vysvětleno, jak s nimi bude naloženo, k čemu slouží a jakým způsobem budou uchovávány. Je respektováno soukromí osob. Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí.

DŮSTOJNOST UŽIVATELE

Pracovník služby nikdy nesnižuje důstojnost osob. Ke každému přistupuje s respektem, předchází ponižování, podceňování jednotlivců. Pokud má osoba snížené komunikační schopnosti má pracovník povinnost zajistit překladatele, nebo osobu, která ovládá pro daného jednotlivce srozumitelnou komunikaci.

HODNOCENÍ A DISKRIMINACE

Pracovník nehodnotí a neposuzuje životní situaci a životní styl zájemce/uživatele služby. Pomáhá se stejným úsilím všem uživatelům služby bez jakékoli formy diskriminace.

VYVAROVÁNÍ SE SKRYTÉ MANIPULACE  

Pracovník nabízí vždy všechny možné varianty řešení a vyvaruje se upřednostňování jednoho řešení situace nebo preferování jedné služby.  Pracovník respektuje a podporuje vlastní volbu jednotlivce a posiluje jeho schopnosti. Pracovník nevnucuje své názory a přesvědčení. OBJEKTIVITA VÝBĚRU

POSTUPU ČI NÁVAZNÉ SLUŽBY

Pracovník nepreferuje žádné zařízení před ostatními, nepodporuje rivalitu školských zařízení, sociálních služeb ani odborné pomoci. Nabízí vždy všechna dostupná zařízení, bez osobních sympatií a zainteresování, vůči některému z nich.

NABÍDKA ADEKVÁTNÍ SLUŽBY

Pokud je potřeba odborné pomoci nebo poradenství, je předán kontakt na specialistu z požadovaného oboru. Zaměstnanec neřeší problémy, které mu profesně nepřísluší, v takovéto situaci osobu pouze vyslechne a předá kontakt na odbornou pomoc.

OHLAŠOVACÍ POVINNOST

Zaměstnanci služby RODINNÝ PRŮVODCE mají ohlašovací povinnost pověřeným úřadům, pokud mají podezření na zanedbání péče, násilí, trestný čin, nebo nabádání k trestnému činu. Konkrétní postupy jsou zpracovány v metodice služby.

ZODPOVĚDNOST ZA ROZHODNUTÍ

Jednotlivci mají zachovánu svobodnou volbu ohledně řešení své situace. Zodpovědnost za vybrané řešení má vždy daná osoba sama. Pracovník na sebe nesmí nechat přenášet zodpovědnost za správná či špatná rozhodnutí uživatele služby, který je na to upozorněn. Pracovník podporuje jednotlivce, aby dělal sám rozhodnutí, jaká běžně dělají lidé jeho věku.

STŘET ZÁJMŮ

Pracovník má právo na odmítnutí řešení zakázky, do které je citově, nebo emočně sám zainteresován a jeho názor je tak zkreslený. V takovém případě požádá svého nadřízeného o převedení úkolu na jiného pracovníka.

PRACOVNÍK VYUŽÍVÁ PODPORY

Pracovník pravidelně využívá podpory nadřízeného, kolegy nebo supervizora.

 

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku